Loading color scheme

KARTA POLAKA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek możesz złożyć w urzędzie konsularnym. 

Czy musisz składać dokumenty osobiście

 1. Wniosek o przyznanie Karty Polaka złóż osobiście – ze względu na konieczność złożenia przed konsulem deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego oraz wymóg wykazania się w rozmowie z konsulem znajomością języka polskiego.

 2. Wniosek o przyznanie Karty Polaka dla osoby małoletniej składają osobiście oboje rodziców dziecka. Rodzic nieposiadający Karty Polaka zobowiązany jest wyrazić przed konsulem zgodę na przyznanie Karty Polaka małoletniemu.

 3. Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka, o wydanie nowej Karty po zmianie danych osobowych lub o wydanie duplikatu utraconej Karty można złożyć osobiście, poza kolejnością, po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

Jak umówisz się na spotkanie

Na wizytę w sprawie złożenia wniosku umów się umów się telefonicznie pod numerem: +373 22 22 38 50.

Jakie dokumenty musisz złożyć

 

 1. Osoby pełnoletnie ubiegające się o przyznanie Karty Polaka składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka (poniżej),

 • dokument tożsamości ze zdjęciem oraz kopią,

 • dokumenty potwierdzające polską narodowość wnioskodawcy lub jego wstępnych i ewentualne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobami, na które wnioskodawca się powołuje wraz z kopiami lub zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej albo polskiej mniejszości narodowej,

 • ewentualnie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego z kopią.

Dokumenty, które potwierdzają znajomość języka to świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce, lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Jeżeli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka oceni konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczyć będzie m.in. polskich tradycji  i zwyczajów.

 

 1. Rodzice ubiegający się przyznanie Karty Polaka osobom małoletnim składają:

 • -wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka (poniżej),

 • świadectwo urodzenia małoletniego z kopią,

 • dokumenty tożsamości rodziców z kopiami,

 • Karty Polaka rodziców lub Karta Polaka jednego z rodziców  z kopią/kopiami.

 1. Osoby ubiegające się o wydanie Karty Polaka ze zmienionymi danymi osobowymi składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka (poniżej),

 • dokument tożsamości z kopią,

 • dokument potwierdzający zmianę danych osobowych z kopią,

 • Kartę Polaka z kopią.

 1. Osoby ubiegające się o wydanie duplikatu składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka (poniżej),

 • dokument tożsamości wraz z  kopią.

Opłaty

Wszystkie czynności związane ze złożeniem wniosku o wydanie Karty Polaka są wolne od wszelkich opłat.

Jaki jest termin realizacji

Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty Polaka nie powinien przekraczać dwóch miesięcy. W przypadku wydłużenia się terminu, zostaniesz poinformowany o nowym przewidywanym terminie zakończenia sprawy. Pamiętaj, że termin wydania Karty Polaka zależy także od terminu jej doręczenia do urzędu.

Jak odbierzesz dokumenty

Kartę Polaka odbierzesz osobiście w urzędzie konsularnym po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem: +373 22 22 38 50.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się decyzją konsula możesz złożyć odwołanie do Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Na postanowienie konsula możesz złożyć zażalenie do Ministra Spraw Zagranicznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.