Loading color scheme

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w Projekcie pn. „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach partnerstwa z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz Budżetu Państwa.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Projekt pn. „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, (dalej jako Projekt) realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach funkcjonowania Centrum Integracji Cudzoziemców (dalej jako CIC).
2. Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Damrota 7, 46-064 Opole.
3. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 (w środy dyżur do godziny 18.00) oraz w soboty w godzinach 10.00-14.00, telefon:  77 440 14 98
4. Projekt obejmuje swym zasięgiem Województwo Opolskie, istnieje jednak możliwość objęcia wsparciem osób spoza tego obszaru, jeśli zajdzie taka potrzeba.
5. Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r.- 31.12.2022 r.
6. Otwarcie CIC dla klientów: 10.03.2022 r.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny.
8. W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
   1) szkolenia z języka polskiego jako obcego dla osób dorosłych,
   2) szkolenia z języka polskiego technicznego,
   3) szkolenia z języka polskiego jako obcego  dla dzieci,
   4) kursy adaptacyjne dla obcokrajowców, których celem jest zaznajomienie ich z podstawowymi prawami i obowiązkami, systemem integracji w Polsce, jak również służbami, instytucjami i innymi organizacjami, które wspierają cudzoziemców,
   5) pomoc psychologa, radcy prawnego lub adwokata , doradcy zawodowego i tłumacza,
   6) usługi asystenckie dla cudzoziemców,
   7) szkolenia dla przedstawicieli instytucji wspierających cudzoziemców.

7.  Regulamin określa:
   1) warunki uczestnictwa,
   2) zasady uczestnictwa,
   3) zasady korzystania z usług asystenckich świadczonych przez doradców międzykulturowych,
   4) zasady korzystania z tłumaczeń,
   5) zasady korzystania z pomocy prawnej,
   6) zasady korzystania z pomocy psychologa i doradcy zawodowego,
   7) zasady monitoringu,
   8) zasady rezygnacji z udziału w projekcie.
8. W sprawach nieuregulowanych, wymagających rozstrzygnięć ostateczną decyzję podejmuje kierownik CIC.


§ 2
Warunki uczestnictwa

Projekt skierowany jest do cudzoziemców, obywateli państw trzecich spoza Unii Europejskiej, o których mowa poniżej:
   1) cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.) (dalej jako ustawa):
   a) na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 ustawy,
   b) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6a ustawy, jednak wyłączenie to nie dotyczy osób, które otrzymały zgodę na pobyt ze względów humanitarnych),
   c) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211 ustawy),
   d) na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 pkt. 5 ustawy),
   e) na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
   f) na podstawie dokumentu umożliwiającego pobyt w Polsce zgodnie z art. 32 - (UWAGA: dotyczy tylko obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 r.).

   2) dzieci osób wskazanych w pkt 1 (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium RP oraz dzieci obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP zgodnie z art. 32 ustawy o cudzoziemcach od dnia 24.02.2022 r. Pozostałe dzieci podlegają odpowiednio warunkom z pkt. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 12;
   3) cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:
   a) złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy),
   b) złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy),
   c) złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   d) złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 ustawy,
   e) złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP  (art. 300 ust. 4 ustawy);
   4) cudzoziemcy, który przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego;
   5) cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce z zastrzeżeniem, że wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu;
   6) małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób wskazanych w pkt. 1 - 4 oraz 7 i 8,
w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań, w tym będący obywatelami Polski lub innych krajów Unii Europejskiej;
   7) osoby nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o:
   a) udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ustawy),
   b) udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ustawy),
   c) udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223 ustawy),
   d) przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ustawy), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z celów wskazanych w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 ustawy,
   e) przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300 ustawy) i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia (z zastrzeżeniem, że osoby, które złożyły wniosek opisany w lit. a) – e), lecz nie otrzymały odcisku stempla w dokumencie podróży będą mogły korzystać jedynie ze wsparcia ograniczonego do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu w Polsce, a z pełnego wsparcia będą mogły korzystać od momentu uzyskania odcisku stempla w dokumencie podróży);
   8) cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i  członków ich rodzin (Dz.U. z 2021 r., poz. 1697) na podstawie prawa pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 18 ustawy) lub prawa pobytu stałego (art. 43 ustawy);
   9) od 1 stycznia 2021 obywatele Wielkiej Brytanii legalnie przebywający na terytorium RP;
   10) osoby korzystające ze statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE;
   11) osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE;
   12) osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego lub osoby, które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.

§ 3
Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Zakłada się równy dostęp do Projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.
2. Kandydaci, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu Regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest w siedzibie CIC oraz na stronie internetowej www.cic.wup.opole.pl
4. Kandydat uzyskuje status uczestnika po wypełnieniu deklaracji przystąpienia do projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego dane zawarte w deklaracji, w tym spełnienie warunków zawartych w § 2. Wzory deklaracji przystąpienia do projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych stanowią Załącznik nr 1a do Regulaminu ( dla osoby dorosłej ) oraz Załącznik nr 1b ( dla dziecka ).
5. Uczestnik zobowiązany jest każdorazowo do osobistego złożenia czytelnego podpisu na wszelkiej dokumentacji potwierdzającej uczestnictwo w każdej w form wsparcia, jaką został objęty.
6. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w formach wsparcia, do których przystąpił.
7. Uczestnik, który opuści bez usprawiedliwienia więcej niż 30% godzin zajęć przewidzianych dla danego działania może zostać skreślony z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników podejmuje Kierownik CIC. W uzasadnionych przypadkach Kierownik CIC może wskazać formę zaliczenia nieobecności uczestnika.
8. Długotrwałe formy wsparcia ( takie jak np. język polski ) będą kierowane do osób, których dokumenty wskazują na możliwość legalnego przebywania na terenie RP do czasu zakończenia tej formy wsparcia w pełnej ilości godzin.

§ 4
Zasady korzystania z usług asystenckich świadczonych przez doradców międzykulturowych.

1. Uczestnicy zainteresowani m.in. uzyskaniem wsparcia w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, w szczególności przy wypełnieniu wniosków dotyczących legalizacji pobytu
i pracy, mają możliwość skorzystania z pomocy doradcy międzykulturowego również w formie usług asystenckich (w razie braku dostępności, po wcześniejszym umówieniu).
2. Zadaniem doradców międzykulturowych jest:
   1) udzielenie pomocy przy wypełnieniu wniosków m.in. w sprawie legalizacji pobytu i wydawanie niezbędnych formularzy w sprawie legalizacji pobytu,
   2) pomoc w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów,
   3) udzielanie informacji o zasadach postępowania w sprawach legalizacji pobytu i zezwolenia na pracę,
   4) ustalenie terminu konsultacji z radcą prawnym lub adwokatem, z usługą tłumaczenia ustnego lub bez usługi tłumaczenia,
   5) ustalenie terminu spotkania z psychologiem z usługą tłumaczenia ustnego lub bez usługi tłumaczenia,
   6) ustalenie terminu spotkania z doradcą zawodowym z usługą tłumaczenia ustnego lub bez usługi tłumaczenia,
   7) wydanie skierowania do usługi przysięgłego tłumaczenia.

§ 5
Zasady korzystania z tłumaczeń

1. Każdy z Uczestników projektu ma prawo do bezpłatnego korzystania z tłumaczenia.
2. Wprowadza się limit dla jednej osoby 10 stron dokumentów do tłumaczenia.
3. W wyjątkowych sytuacjach ilość ta może zostać zwiększona decyzją kierownika CIC.
4. Decyzję o możliwości tłumaczenia dokumentów każdorazowo podejmuje pracownik Punktu Informacyjnego lub doradca międzykulturowy, weryfikując potrzebę związaną z legalnym pobytem.
5. Tłumaczenia muszą dotyczyć osób lub mieć wpływ ma osoby, które legalnie przebywają na terenie RP.
6. Tłumaczenie nie mogą dotyczyć osób trzecich, za wyjątkiem dzieci.

§ 6
Zasady korzystania z pomocy prawnej

1. Uczestnicy mają możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej w obszarze m.in. prawa imigracyjnego, prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, edukacji, pomocy społecznej oraz prawa lokalowego.
2. W celu uzyskania porady należy zgłosić się do Punktu Informacyjnego lub doradcy międzykulturowego, gdzie zostanie ustalony termin wizyty z doradcą prawnym lub adwokatem.

§ 7
Zasady korzystania z pomocy psychologa i doradcy zawodowego

1. Ilość godzin wsparcia jest ograniczona i uzależniona od indywidualnej decyzji doradcy zawodowego oraz psychologa.
2. Pomoc psychologa skierowana jest jedynie do osób, które takiej pomocy nie mogą otrzymać bezpłatnie w innych placówkach zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.


§ 8

1. Uczestnik korzystający z usług CIC takich jak: psycholog, doradztwo prawne, doradztwo zawodowe, tłumaczenia spotkań lub dokumentów zobowiązany jest do obowiązkowego uczestnictwa w umówionych konsultacjach, potwierdzonego osobistym podpisem na liście obecności, bądź zgłoszenia w Punkcie Informacyjnym w CIC lub doradcy międzykulturowemu usprawiedliwionej nieobecności na minimum dwa dni przed umówioną konsultacją.
2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na umówionej konsultacji powoduje ograniczenie dostępu do usług CIC.

§ 9
Ewaluacja

1. Uczestnik zobowiązuje się do podpisywania list obecności oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
2. Uczestnik zobowiązuje się podać dane niezbędne do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
3. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej form wsparcia przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu. Wzory ankiet ewaluacyjnych stanowią Załącznik nr 2a i  Załącznik nr 2b do Regulaminu.

§ 10
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie, wykluczenie uczestnika z udziału w projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia na etapie rekrutacji (np. choroba, podjęcie zatrudnienia, którego miejsce wykonywania lub godziny kolidują z udziałem w Projekcie).
2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3, wraz z podaniem przyczyny rezygnacji. Informacja o rezygnacji powinna być dostarczona bezpośrednio do Biura Projektu lub na adres e-mail: cic@wup.opole.pl.
3. Kandydat może zrezygnować z udziału w Projekcie w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem udziału w danej formie wsparcia, przekazując taką informację w formie pisemnej, tj. za pomocą poczty mailowej lub osobiście.
4. Uczestnik Projektu może zostać wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania postanowień zawartych w  Regulaminie.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie
w szczególności w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub innych organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu www.cic.wup.opole.pl i będą obowiązywać od daty ich opublikowania, o ile nie zostanie postanowione inaczej.
3. W przypadku decyzji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub innych uprawnionych organów odnośnie zaprzestania/wstrzymania realizacji Projektu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji lub wstrzymania realizacji Projektu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie reguły i zasady wynikające z dokumentów programowych dotyczących FAMI oraz właściwych przepisów prawa krajowego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny  oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U z 2021 r., poz. 1057, z późn. zm.).
5. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.


Spis załączników:
• Załącznik nr 1a – Deklaracja przystąpienia do projektu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dla osoby dorosłej),
• Załącznik nr 1b – Deklaracja przystąpienia do projektu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dla dziecka),
• Załącznik nr 2a – Ankieta ewaluacyjna wstępna,
• Załącznik nr 2b – Ankieta ewaluacyjna końcowa,
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.