Loading color scheme

Cudzoziemcy mogą w Polsce zawrzeć związek małżeński.

Możliwe jest zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jak i małżeństwa konkordatowego. Poniższe informacje dotyczą zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC.

Zgodnie z prawem prywatnym międzynarodowym o możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste z chwili zawarcia małżeństwa, zaś forma zawarcia małżeństwa podlega prawu państwa, w którym jest ono zawierane.

Zgodnie z polskim prawem  małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci.

Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez obie strony kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte.

W przypadku osób nie władających językiem polskim konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Wymogi formalne związane z zawarciem małżeństwa:

I Przygotowanie dokumentów:

  • pobranie odpisów aktów stanu cywilnego tj.:

- odpisu aktu urodzenia

- a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

Dokumenty winne być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

(w niektórych przypadkach może konieczne okazać się wystąpienie do sądu okręgowego o ustalenie, że orzeczenie podlega uznaniu).

  • pobranie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Na Ukrainie nie są wydawane takie dokumenty zatem konieczne jest uprzednie wystąpienie do polskiego sądu z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia takiego dokumentu.

II Zgłoszenie do Urzędu Stanu Cywilnego:

Po otrzymaniu ww. dokumentów należy umówić do Urzędu Stanu Cywilnego. Dodatkowo należy wziąć ważny paszport. Jeśli cudzoziemiec mieszka w Polsce dodatkowo- kartę pobytu. W przypadku nie władania językiem polskim konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Konieczne jest również uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 84 zł, na konto urzędu, w którym odbędzie się ceremonia.

Przyszli małżonkowie składają kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnienia.

Następnie należy ustalić datę ślubu.

III Ceremonia ślubna z udziałem świadków, sporządzenie aktu małżeństwa, wydanie odpisu aktu małżeństwa.

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

Karta Polaka może być także przyznana osobie, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1105), pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

1) polskie dokumenty tożsamości;

2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;

3) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;

4) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;

5) dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;

6) o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;

7) dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie;

8) zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat;

9) prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji;

10) Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy.

Data publikacji: 18.07.2023 r

Od 1 lipca 2023 r. działalność nierejestrowaną można prowadzić, jeśli  przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 zł brutto. Zatem limit przychodu w danym miesiącu wynosi 2700 zł brutto.

Przez przychód należny ustawa wskazuje, że rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Nie może skorzystać z tej formy zarobkowania osoba, która w okresie ostatnich 60 miesięcy  wykonywała działalność gospodarczą, jak również jeśli działalność gospodarcza wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, a także wówczas, gdy działalność ta dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Data publikacji: 18.07.2023 r

Ustawą z dnia 14.04.2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw przedłużony został termin, do kiedy pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną, jest legalny.

Nowy termin ustalony został na dzień 4 marca 2024 r.

Termin ten ulega przedłużeniu do dnia 31 sierpnia 2024 r. jeśli osoby korzystające z ochrony czasowej przyznanej ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dniu 4 marca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny, pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przedłużenie legalnego pobytu do 31 sierpnia 2024 r. dotyczy również osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych.

Z kolei do 30 września 2024 r. pobyt w Polsce uważa się za legalny , jeśli osoby te przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

W opisanych wyżej sytuacjach wydłużenie terminu do 31 sierpnia 2024 r. dotyczy również rodziców lub opiekunów osób niepełnoletnich.

Data publikacji: 18.07.2023

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z dziećmi po wybuchu wojny w Ukrainie i następnie wyjechali do Ukrainy w ostatnim czasie zgłaszają się po pomoc prawną w związku z utratą świadczenia wychowawczego 500 plus.

Choć ich pobyt nie przekraczał 30 dni, w związku z brzmieniem art. 11 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to zostali pozbawiane tych świadczeń.

Z uzyskanej od Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw SG Tomasza Pragi informacji- wytycznych o sposobie postępowania przy każdorazowym przekraczaniu granicy przez obywateli Ukrainy i członków ich rodzin osób korzystających z ochrony czasowej w Polsce wynika, że:

1) Przekraczający granicę powinien posiadać numer PESEL UKR i aplikację diia.pl (osoby korzystające z ochrony czasowej nie powinny powoływać się na korzystanie z wjazdu w ramach innej podstawy prawnej np. ruchu bezwizowego)

2) Wjazd cudzoziemca do Polski winien mieć na celu pobyt w Polsce w związku z ochroną czasową przyznaną przez ustawę pomocową.

Gdyby okazało się, że wjeżdżający do Polski obywatel Ukrainy ma wątpliwości w zakresie sposobu odnotowania przekroczenia granicy RP oraz właściwego oznaczenia celu wjazdu w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej jako wjazdu osoby ewakuowanej winien niezwłocznie zgłosić to właściwej dla miejsca przekroczenia granicy placówce Straży Granicznej.

Według zapewnień Komendanta Głównego SG zgłoszenia są na bieżąco weryfikowane.

W razie utraty świadczenia wychowawczego należy skierować email do komendanta placówki straży granicznej z prośbą o weryfikację czy w systemie teleinformatycznym odnotowany został wjazd do Polski w związku z wojną w Ukrainie i cel wjazdu oznaczony został jako uzyskanie ochrony czasowej w Polsce.

Następnie należy udać się do urzędu miasta lub gminy z pytaniem o aktualność statusu UKR.

Po potwierdzeniu aktualności poprzez ZUS PUE skierować pismo do ZUSU o przywrócenie świadczenia wychowawczego z datą wsteczną, gdyż utrata świadczenia nie była zawiniona przez świadczeniobiorcę.

Data publikacji: 18.07.2023

Informacje ogólne: Na ten moment samochody osób z Ukrainy w praktyce traktowane są jako
pojazdy będące w ruchu międzynarodowym na podstawie Konwencji o ruchu drogowym z Wiednia z
1968 roku, którą podpisały i Polska i Ukraina. Pojazd uważa się za będący w ruchu międzynarodowym
jeżeli:

1) należy do osoby fizycznej lub prawnej, której stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza Polską,
2) nie jest zarejestrowany w Polsce,
3) został czasowo wwieziony do Polski.

Co zrobić po przyjeździe do Polski z ukraińskim samochodem?
Aktualnie w praktyce przyjmuje się, że uchodźcy z Ukrainy spełniają wszystkie te przesłanki, więc po
przyjeździe do Polski nie trzeba podejmować żadnych czynności w celu legalizacji pojazdu w kraju
przyjazdu. Co więcej, wydaje się że jeżeli komuś uda się zarejestrować pojazd w Polsce, to nie będzie
spełniał wszystkich przesłanek do bycia objętym Konwencją, więc rejestracja pojazdu może nie być
wskazana. Jeżeli tylko auto spełnia wymagania dopuszczające do jazdy na Ukrainie, jak np. rejestracja
auta czy ważne badania techniczne, to na mocy konwencji jest też dopuszczone do jazdy w Polsce.

Czy muszę go gdzieś rejestrować, zmienić lub tłumaczyć dowód rejestracyjny?

Jest to kwestia problematyczna, kierujący pojazdem powinien mieć przy sobie dowód rejestracyjny
pojazdu wystawiony w Ukrainie. Jednak według Konwencji dowód ten powinien być spisany w
alfabecie łacińskim, aby był uznawany w innych państwach. Patrząc na zdjęcia ukraińskich dowodów
rejestracyjnych w internecie, część kluczowe dane wymagane przez Konwencję ma spisane w
alfabecie łacińskim, jednak część ma je zapisane w cyrylicy, co może tworzyć problemy z ich
uznawaniem. Nie znalazłem w internecie żeby ktoś spotkał się z takim problemem, kwestia ta
pojawia się dopiero przy próbie zarejestrowania pojazdu. Jeżeli ktoś chciałby zarejestrować taki
pojazd w Polsce, to musiałby przetłumaczyć jego dowód rejestracyjny u tłumacza przysięgłego.
Dlatego wydaje się, że w praktyce ukraiński dowód rejestracyjny pojazdu (nawet spisany w całości w
cyrylicy) wystarczy do legalnego prowadzenia tego pojazdu. W takim też razie, dowodu
rejestracyjnego nie trzeba wymieniać, czy tłumaczyć (kwestia tłumaczenia nie jest do końca pewna ze
względu na problem opisany wyżej). Niezależnie od tego, obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutym
przyjechali do Polski, są zwolnieni z posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz
ewentualnego dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu aż do 31 grudnia 2022 roku
na podstawie specustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (art. 15).

Czy muszę mieć zieloną kartę – ubezpieczenie – a jeśli mam to czy muszę ją przedłużyć?

Każdy pojazd poruszający się po drogach w Polsce musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Takie
ubezpieczenie potwierdza Zielona Karta ubezpieczenia, jednak ją można wyrobić wyłącznie jeszcze na
terenie Ukrainy, przed przyjazdem do Polski. Jeżeli ktoś przekroczył granicę bez wyrobienia Zielonej
Karty, to potrzebuje tzw. ubezpieczenia granicznego OC, wystawianego na okres od 30 do 365 dni.
Można je wykupić w punktach na granicy, u ubezpieczyciela, czy przez infolinię. Jeżeli w czasie pobytu
w Polsce wygasła Zielona Karta, to także należy wykupić ubezpieczenie graniczne. Warto zwrócić
uwagę na to, że niektóre firmy (m. in. Alianz, Warta, PZU, Ergo Hestia) oferują darmowe
ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy.

Czy prawo jazdy jest ważne w Polsce, czy muszę je przetłumaczyć, przedłużyć lub wymienić?

Na mocy Konwencji każdy, kto posiada prawo jazdy wystawione w Ukrainie jest też uprawniony do
prowadzenia samochodu w Polsce. Jeżeli tylko może prowadzić auto w Ukrainie, to jego prawo jazdy
uznawane jest też w Polsce. W przypadku prawa jazdy nie ma problemu z wymogiem alfabetu, w
którym jest napisane, ponieważ nie zastosowano takiego wymogu, może być w całości w alfabecie
greckim. Prawa jazdy nie trzeba przedłużać, tłumaczyć czy wymieniać. Co do zasady każdy, kto
rozpoczął pobyt stały lub czasowy i posługuje się zagranicznym prawem jazdy powinien po 6
miesiącach wymienić prawo jazdy na polskie, jednak specustawa o szczególnych regulacjach w
zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
wyłączyła ten obowiązek aż do 31 grudnia 2022 roku dla obywateli Ukrainy, które przybyli do Polski
po 24 lutym (art. 14 tej ustawy).

TAK
Rzeczpospolita Polska notyfikowała Komisji Europejskiej nowe nw. dokumenty wydawane przez
polskie władze beneficjentom ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz beneficjentom ochrony czasowej, o
której mowa w art. 106 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. W wyniku notyfikacji, walor dokumentów pobytowych, o których mowa w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), uzyskały nw. dokumenty:

- dokument elektroniczny w aplikacji mobilnej diia.pl, potwierdzający m.in. status beneficjenta art. 2
ust. 1 ustawy o pomocy (której nadano w Polsce status UKR i NR PESEL(…),
- zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców obywatelom państw trzecich innych niż Ukraina.

Dokumenty zostały włączone do katalogu dokumentów wydawanych przez Rzeczpospolitą Polską,
wymienionych w zaktualizowanym załączniku nr 22, zaś ich wzory zostały udostępnione w
zaktualizowanym załączniku nr 23 do Podręcznika Schengen dla straży granicznych państw
członkowskich.

Mając na uwadze rangę wskazanych dokumentów, podkreślić należy, iż aktualny dokument
elektroniczny w serwisie diia.pl lub ważne zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej – wraz z
ważnym dokumentem podróży – uprawniają ich posiadaczy do przekraczania granic zewnętrznych
oraz wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw grupy Schengen. Przyznanie
dokumentom statusu dokumentów pobytowych oznacza ponadto, iż w okresie swojej ważności
uprawniają one do pobytu długoterminowego na terytorium RP oraz pobytu krótkoterminowego, o
którym mowa w art. 21 ust. 1 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, na terytorium innych
państw grupy Schengen (tj. 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz.)

Jednocześnie należy wskazać, że obywatele Ukrainy (w rozumieniu ustawy), którzy na podstawie art.
4 ustawy o pomocy (…) zarejestrowali swój pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie
nabywają prawa do przekroczenia granicy wyłącznie z faktu uzyskania numer PESEL. Niezbędne do
przekroczenia granicy przez tę kategorię podróżnych będzie okazanie ważnego paszportu oraz
dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl”.

Tym samym samo tylko „papierowe” zaświadczenie o nadaniu nr PESEL bez dokumentu
elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl” nie uprawnia obywateli Ukrainy do ponownego wjazdu
na terytorium Polski lub podróżowania na tej podstawie do innych krajów strefy Schengen.
Natomiast w obecnym stanie prawnym ważne zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej
wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wraz z ważnym dokumentem podróży może
uprawniać ich posiadacza do przekroczenia granicy. Nie ma możliwości przedstawienia powyższego
zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej, uzyskanego od Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, w
formie elektronicznej - jest ono dostępne wyłącznie w formie dokumentu, który należy okazać w
trakcie kontroli.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (przybycie po 24.02.2022 r. z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi) mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które mogą być przyznane na rzecz ucznia są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie wywołanej na przykład zdarzeniem losowym lub wielodzietnością.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) świadczenia pieniężnego,

4) uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

W roku 2022 wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie między 99,20 zł a 248 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej reguluje uchwała rady gminy lub miasta.

Świadczenia przyznawane są na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

Wniosek o przyznanie świadczenia zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko obywatela Ukrainy i jego rodziców;

2)miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej.

Przy ustaleniu świadczenia obowiązuje kryterium dochodowe. Jednakże przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Postępowanie w sprawie pomocy materialnej przyznaje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Postępowanie może prowadzić ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Polecamy skontaktować się z ośrodkami pomocy społecznej lub centrami usług społecznych. Termin składania wniosków o stypendium szkolna następuje w okresie od 1 lipca do 15 września.

 

Podstawa prawna: art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

                                rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Co do zasady nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które jest wydawane w formie decyzji.

Ustawa przewiduje jednak szereg przypadków, gdy zezwolenie nie jest wymagane. Należą do nich m.in. nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Udział w nieruchomości wspólnej (czyli w gruncie i częściach wspólnych budynku) jako prawo związane z nieruchomością lokalową również nie wymaga zezwolenia. To samo dotyczy sytuacji, gdy cudzoziemiec nabywa samodzielny lokal użytkowy o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Sytuacja komplikuje się, gdy cudzoziemiec planuje zakupić udział w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową do budynku, w którym mieści się lokal albo udział w nieruchomości stanowiącej plac zabaw, teren zielony, a który ma założoną odrębną księgę wieczystą. Wówczas konieczne jest uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Zwolnienie to nie będzie miało jednak zastosowania w przypadku, gdy lokal będzie położony w strefie nadgranicznej.

Podstawa prawna: art. 8 Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278)

Czy pobyt krótkoterminowy dziecka będącego obywatel państwa trzeciego (np. Ukrainy) w ruchu bezwizowym należy liczyć od dnia odbioru paszportu biometrycznego w placówce dyplomatycznej czy od dnia urodzenia dziecka w Polsce ?

Co do zasady dziecko (tak samo jak osoba pełnoletnia/dorosły) by wjechać/przebywać legalnie na terytorium RP powinno posiadać ważny dokument podróży-paszport oraz legalne prawo pobytu (wizę, kartę pobytu lub stampilę Wojewody w paszporcie potwierdzającą, że postępowanie legalizacyjne zostało skutecznie wszczęte) lub korzystać z ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego.

Pobyt krótkoterminowy dziecka urodzonego na terytorium Polski należy liczyć od dnia urodzenia dziecka, a nie od dnia odbioru paszportu biometrycznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Granicznego Schengen (art. 6 ust 2) za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego, na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się wyłącznie okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

Tym samym za pobyt długoterminowy (zgodnie z ww. definicją kodeksową) może być uznany wyłącznie udokumentowany pobyty dziecka na podstawie zezwolenia na pobyt (decyzja o zgodzie na pobyt/karta pobytu) lub polskiej wizy długoterminowej typ D.

Z powyższego wynika również, że wszelkie inne pobytu nie będące pobytem długoterminowym (co do prawnego charakteru pobytu, a nie jego długości) są zdefiniowane jako pobyt krótkoterminowy tj. max. 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz i wyczerpującym się nawzajem ze wszystkimi innymi pobytami krótkoterminowymi (niebędącymi pobytem długoterminowym) a więc również nielegalnym pobytem, urodzeniem i pobytem dziecka na tej podstawie na terytorium RP, pobytem legalnym na podstawie stampili Wojewody, pobytem na podstawie wizy Schengen typ C czy też pobytem w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego.

Z powyższego wynika, więc że jeżeli pobyt w Polsce dziecka od dnia jego urodzenia lub na podstawie tzw. stampili Wojewody trwał 90 dni lub więcej to ponowny wjazd do Polski może być realizowany tylko na podstawie polskiej krajowej wizy typ D lub należy odczekać za granicą min. 90 dni by móc ponownie wjechać na podstawie paszportu biometrycznego w ruchu bezwizowym.

Jeżeli po wjeździe do Polski na podstawie polskiej wizy krajowej typ D lub polskiej karty pobytu (pobyt długoterminowy) cudzoziemiec posiada jednocześnie paszport biometryczny możliwe jest po zakończeniu pobytu długoterminowego kontynuowanie tego pobytu (bez konieczności wyjazdu) jako pobytu krótkoterminowego w ruchu bezwizowym (tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz) na podstawie posiadanego paszportu biometrycznego pod warunkiem, że limit pobytu krótkoterminowego nie został wykorzystany już wcześniej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Granicznego Schengen (art. 6 ust 2) za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego, na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się wyłącznie okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

W praktyce kontrola wykorzystania limitu dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego w Polsce polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli lub pierwszego dnia planowanego wjazdu/pobytu) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni pobytu krótkoterminowego, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie.

Przy obliczeniu dozwolonego limitu pobytu krótkoterminowego w Polsce należy uwzględnić wszystkie dni pobytu na terytorium pozostałych państw obszaru Schengen oraz ponadto pobyt w Polsce na podstawie wiz krótkoterminowych Schengen typ C, na podstawie paszportu biometrycznego w ruchu bezwizowym oraz również wszelkie dni pobytu w procedurze legalizacyjnej w Polsce na podstawie tzw. stampili Wojewody.

Natomiast do prawidłowego obliczenia długości pobytu krótkoterminowego na terytorium RP nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy polskiego zezwolenia na pobyt długoterminowy (karta pobytu) lub wizy długoterminowej (wiza typ D). Pobyty długoterminowe nie sumują się bowiem na terytorium RP z pobytami krótkoterminowymi.

TAK. W opisanej sytuacji nie ma przeszkód, aby pomimo zmiany po ślubie nazwiska opuścić terytorium RP, na dotychczasowych zasadach tj. na podstawie dotychczas posiadanego ważnego paszportu oraz karty pobytu na nazwisko panieńskie.

Natomiast w przypadku wyrobienia nowego paszportu na nazwisko męża,  w sytuacji ponownego wjazdu na terytorium RP powinna posiadać przy sobie podczas odprawy granicznej następujące dokumenty:

- dokument podróży (paszport) na nowe nazwisko,

-ważną kartę pobytu na nazwisko panieńskie oraz

- dokument urzędowy (tj. akt ślubu) potwierdzający zmianę nazwiska przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, jeżeli ślub zawarty był za granicą.

 

Ponadto w miarę możliwości wskazane jest posiadanie podczas odprawy granicznej również starego dokumentu podróży na nazwisko panieńskie lub jego ksero. Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z art. 241 pkt. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w przypadku zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu kartę pobytu wymienia się.

TAK. Wiza krótkoterminowa Schengen typ C oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C) w której w polu/rubryka: „ilość wjazdów”, „number of entries” wpisano (1 wjazd) w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdu i pobytu na terytorium państw obszaru Schengen nieprzekraczającego łącznie 90 dni w każdym okresie 180 – dniowym.

Oznacza to iż na podstawie wizy krótkoterminowej Schengen typ C o ograniczonej ilości wjazdów (1 wjazd) możliwe jest 1 przekroczenie granicy zewnętrznej państw obszaru Schengen na kierunku wjazdowym (np. do Polski), a następnie przemieszczanie się i pobyt również na terytorium pozostałych państw obszaru Schengen. Po wyjeździe do innego Państwa Schengen, możliwy będzie również powrót na terytorium RP i dalszy pobyt na terytorium RP przez okres wskazany w polu/rubryce „czas pobytu” „duration of stay”.

Zgodnie z brzmieniem art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

 

1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

 

W przypadku konieczności wyjazdu z Polski ww. stampila  umożliwia również wyjazd z terytorium RP przed zakończeniem tego  postępowania.

 

Ww. stampila nie upoważnia  natomiast cudzoziemca do ponownego wjazdu na terytorium RP ani podróżowania w ramach strefy Schegnen.

 

Należy jednocześnie pamiętać, że przy  ponownym wjeździe na terytorium państw obszaru Schengen (w tym Polski) na pobyt krótkoterminowy -należy każdorazowo wliczać przy obliczeniu limitu dozwolonego pobytu krótkoterminowego tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz - wszystkie pobyty na wizach C, na paszporcie biometrycznym w ruchu bezwizowym oraz na tzw. stampili Wojewody.

 

Natomiast do prawidłowego obliczenia długości pobytu na terytorium RP nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt długoterminowy (karta pobytu) lub wizy długoterminowej (wiza D) Oba rodzaje pobytów tj. krótko  i długoterminowe - nie sumują się.

 

Powyższe stanowisko wynika z faktu, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Granicznego Schengen (art. 6 ust 2) za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego, na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się wyłącznie okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

 

W praktyce kontrola wykorzystania limitu dni dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego polega więc na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli lub pierwszego dnia planowanego wjazdu i pobytu) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni pobytu krótkoterminowego, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie.

 

Jeżeli dotychczasowy pobyt w Polsce (łącznie na wizie C, stampili Wojewody oraz paszporcie biometrycznym w ruchu bezwizowym) przekroczył  90 dni w okresie 180 dni wstecz, ponowny wjazd na terytorium RP może nastąpić wyłącznie karcie pobytu lub na podstawie polskiej wizy długoterminowe typ D.

Na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska zamieściła specjalny kalkulator służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych.

Po jego otwarciu pojawiają się puste rubryki gdzie należy zgodnie z kolejnością wpisać: w rubryce   (Date of entry/Control) datę planowanej kontroli lub datę ponownego wjazdu. Natomiast w kolejnych rubrykach – (Enter previous stay(s) in the Schengen area): daty wszystkich wjazdów oraz wyjazdów z terytorium państw obszaru Schengen.

Uprzejmie informujemy, że po wpisaniu wszystkich danych kalkulator automatycznie obliczy i pokaże w 3 rubryce ile dni zostało już wykorzystanych (z dopuszczalnego limitu 90 dni pobytu w każdym okresie 180 – dniowym). Ponadto kalkulator automatycznie pokaże również najwcześniejszą datę dozwolonego ponownego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen.

 

Adres kalkulatora Schengen:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

 

Powyższy kalkulator pomaga w obliczaniu dozwolonego okresu pobytu także podróżnym, którzy wielokrotnie w okresie dozwolonego pobytu przekraczają granicę na wjazd/wyjazd ze strefy Schengen.

babcia będzie mogła wystąpić do sądu rodzinnego o ustanowienie jej opiekunem tymczasowym dla wnuczki po przekroczeniu granicy przez córkę.

Opiekun tymczasowy ustanawiany jest dla małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium Polski bez opieki dorosłych osób odpowiedzialnych za niego zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Dopóki matka dziecka przebywa w Polsce nie można wystąpić o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego.

Procedura ustanowienia opiekuna tymczasowego wraz z formularzami wniosków niezbędnych dostępna jest na https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej

 

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

nie ma takiej potrzeby. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie stosuje się przepisów ustawy o kierujących pojazdami, które przewidują, że posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

W tym okresie uznaje się za ważne także prawa jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy, których termin ważności upłynął. Tym samym do 31 grudnia 2022 r. można poruszać się po polskich drogach wykazując swoje uprawnienia kierowcy ukraińskim dokumentem prawo jazdy.

Podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje, że obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy i który oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracował w charakterze pracownika naukowego na terytorium Ukrainy oraz ma odpowiedni tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska może zostać zatrudniony w jednostkach naukowych, jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk oraz instytucie badawczym bez przeprowadzania konkursu.

Specjalny program dla badaczek i badaczy z Ukrainy oraz oferty pracy dostępne są pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/dla-ukrainy

Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku- w drodze postępowania nostryfikacyjnego. Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem.

Poniżej znajduje się link do listy umów międzynarodowych dotyczących uznawalności wykształcenia

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/umowy-dwustronne-dotyczace-uznawalnosci-wyksztalcenia

Sprawdzenia ogólnych informacji o wybranych rodzajach dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą można dokonać za pomocą systemu KWALIFIKATOR, do którego link podajemy poniżej.

https://kwalifikator.nawa.gov.pl/

Jest to baza danych, która pozwala ocenić poziom i status kwalifikacji w państwie ich wydania oraz dowiedzieć się w jaki sposób dany zagraniczny dyplom lub stopień naukowy jest uznawany w Polsce. Wskazuje także konkretne podstawy prawne, z których wynikają poszczególne uprawnienia posiadacza dyplomu. Wynik, tzw.  recognition statement, można zapisać w formie dokumentu PDF. Rzetelność informacji gwarantowana jest podpisem elektronicznym NAWA.

Wniosek o udzielenie informacji o zagranicznych dyplomach można również złożyć w formie pisemnej postępując zgodnie z instrukcją:

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Jeśli zachodzi konieczność prowadzenia postępowania nostryfikacyjnego to postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Po przeprowadzeniu postepowania nostryfikacyjnego wydaje się zaświadczenie.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.05.2019 r. dostępną na stronie https://konstytucjadlanauki.gov.pl/cudzoziemcy , do czasu przeprowadzenia parametryzacji uczelni (przewidzianej na rok 2021), postępowania nostryfikacyjne powinny być prowadzone przez jednostki posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora określonej dziedziny nauki lub stopnia doktora określonej dziedziny sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy zagraniczny dyplom.

Wykaz uczelni uprawnionych do nadawania stopnia doktora znajduje się w systemie POL-on (https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr?execution=e1s1).

 

Informacji o uznawalności dyplomów udziela Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

https://nawa.gov.pl/nawa

W takim przypadku należy złożyć podanie o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Do takiego podania należy dołączyć nową informację starosty uwzględniającą nowe warunki zatrudnienia oraz nową umowę z pracodawcą będącą podstawą zatrudnienia.

Należy powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie, o zakończeniu wykonywania pracy u dotychczasowego pracodawcy (podmiotu powierzającego wykonywanie pracy) w ciągu 15 dni roboczych od daty zakończenia pracy u dotychczasowego pracodawcy.
W takim przypadku zezwolenie na pobyt czasowy nie zostanie cofnięte przez wojewodę przez 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia pracy u poprzedniego pracodawcy (podmiotu powierzającego wykonywanie pracy). Cudzoziemiec, aby móc dalej legalnie przebywać na terytorium Polski i podjąć pracę w twojej firmie, powinien złożyć w tym okresie wniosek o wydanie nowego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. W takiej sytuacji będziesz musiał przekazać cudzoziemcowi odpowiednie dokumenty, dotyczące ciebie jako podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

W przypadku zmiany pracodawcy - jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) uprawnia do wykonywania pracy tylko dla  podmiotu/ów wskazanego/ych w zezwoleniu; nie ma prawnej możliwości zmiany udzielonego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu)  w zakresie podmiotu powierzającego pracę; w przypadku zmiany pracodawcy konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie nowego zezwolenia.