Loading color scheme

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kogo dotyczy wniosek

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 r., poz. 35) o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej/prowadzenie działalności gospodarczej możesz ubiegać się  jeśli celem twojego pobytu jest prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski na podstawie przepisów, obowiązujących w tym zakresie.

Zezwolenie to możesz uzyskać również jeśli celem twojego pobytu w Polsce jest pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały posiadasz lub prowadzisz sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, lub działasz w charakterze prokurenta.

W celu uzyskania tego zezwolenia podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą powinien generować określony dochód lub tworzyć miejsca pracy lub posiadać odpowiednie środki lub prowadzić działania pozwalające na spełnienie tych warunków w przyszłości.

Zezwolenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej/prowadzenie działalności gospodarczej udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Warunki uzyskania zezwolenia:

Zgodnie z art. 142 ust 1. Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się, jeżeli celem twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium oraz spełniasz następujące warunki:

1) posiadasz:

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na twoim utrzymaniu,
c) zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych;

2) masz zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;

3) podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą:

a) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

b) wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych w lit. a lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

1. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się również do utworzonej przez ciebie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej albo do spółki, do której przystąpiłeś lub której udziały lub akcje objąłeś lub nabyłeś.
2. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się jeśli celem twojego pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzyłeś lub której udziały lub akcje objąłeś lub nabyłeś, lub prowadzisz sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, lub działasz w charakterze prokurenta, o ile spełniasz warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a spółka spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt. 3.

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania: 

- nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

• wymiary 35 mm x 45 mm;
• wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku;
• przedstawiające wizerunek twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor twojej skóry;
• przedstawiające wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linia oczu jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania możesz dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą cię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołączasz oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

  1. Kopia ważnego dokumentu podróży – wszystkie strony (oryginał do wglądu);
  2. Załącznik nr 1 do wniosku (jeśli pełnisz funkcjię w zarządzie osoby prawnej);
  3. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (poświadczenie  zameldowania, akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, oświadczenie właściciela);
  4. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny;
  5. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. stosowne zaświadczenie   z ZUS lub polisa ubezpieczeniowa; 
  6. Dokumenty dotyczące dochodu spółki w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku, lub informacja o stanie zatrudnienia,
  7. Inne dokumenty potwierdzające, że prowadzona działalność jest korzystna dla polskiej gospodarki, m.in. przyczynia się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy;
  8. Dowód dokonania opłaty skarbowej 340zł;

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Sposób składania wniosku:

Wniosek składasz osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce twojego aktualnego pobytu.

Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli nie złożysz wniosku osobiście lub wyślesz go poczta – po doręczeniu wniosku do wojewody zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

• jeśli ubiegasz się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jesteś zobowiązany złożyć wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu.
• Jeśli ukończyłeś 6. rok życia przy składaniu wniosku, masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.
• Jeśli złożyłeś wniosek w terminie i nie zawiera on braków formalnych lub braki uzupełniłeś w terminie, wojewoda zamieszcza w twoim dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych  do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

UWAGA! Umieszczenie stempla w paszporcie nie uprawnia do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast możesz wyjechać do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinieneś uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym.

Wszelką korespondencję proszę przesyłać na adres:
Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Składanie wniosków oraz dostarczanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę, odbywać się będzie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dodatkowo, w przypadku zezwoleń na pracę,  wnioski można składać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl   

DOKUMENTY DO POBRANIA