Loading color scheme

POBYT CZASOWY - PRACOWNICY DELEGOWANI

Kogo dotyczy wniosek

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 r., poz. 35)  o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP  możesz ubiegać się jeśli jesteś delegowany do pracy na terytorium Polski przez pracodawcę zagranicznego, o ile okoliczność ta uzasadnia twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące;

Warunki uzyskania zezwolenia:

Zgodnie z art. 140 ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możesz uzyskać, jeżeli:

1) posiadasz zezwolenie na pracę w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia ci pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane;

2) posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów twojego leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) posiadasz źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na twoim utrzymaniu;

4) masz zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

 • Wysokość miesięcznego dochodu, powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693), w odniesieniu do ciebie oraz każdego członka rodziny pozostającego na twoim utrzymaniu. (Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoba samotnie gospodarująca powinna posiadać powyżej 701 zł netto miesięcznie, a osoba w rodzinie 528 zł netto miesięcznie na każdego członka rodziny.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 2. Cztery aktualne fotografie spełniające następujące wymagania: 
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm; 
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku; 
 • przedstawiające wizerunek twojej twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor twojej skóry; 
 • przedstawiające wyraźnie twoje oczy, a zwłaszcza źrenice, linia twoich oczu jest równoległa do górnej krawędzi fotografii; 

Uwaga: Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania możesz dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą cię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołączasz oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 1. Kopia ważnego dokumentu podróży – wszystkie strony (oryginał do wglądu);
 2. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania np. poświadczenie  zameldowania, akt własności, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia, oświadczenie właściciela;
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny np. umowa z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy;
 4. Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. stosowne zaświadczenie z ZUS lub polisa ubezpieczeniowa ;
 5. Zezwolenie na pracę w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia ci pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Zezwolenie na pracę wydawane jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi przez właściwego miejscowo wojewodę. 
 6. Dowód dokonania opłaty skarbowej 340zł.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.
 

Sposób składania wniosku:

Wniosek składasz osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce twojego aktualnego pobytu.

Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli nie złożysz wniosku osobiście lub wyślesz go poczta pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 • jeśli ubiegasz się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jesteś zobowiązany złożyć wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu.
 • Jeśli ukończyłeś 6. rok życia przy składaniu wniosku, masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.
 • Jeśli złożyłeś wniosek w terminie i nie zawiera on braków formalnych lub braki uzupełniłeś w terminie, wojewoda zamieszcza w twoim dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych  do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

 

UWAGA! Umieszczenie stempla w paszporcie nie uprawnia do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast możesz wyjechać do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinieneś uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym.

Wszelką korespondencję proszę przesyłać na adres:

 

Opolski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Piastowska 14, 45-082 Opole

 

Składanie wniosków oraz dostarczanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę, odbywać się będzie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dodatkowo, w przypadku zezwoleń na pracę,  wnioski można składać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl