Loading color scheme

ZMIANA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

Kiedy powinienem złożyć wniosek o zmianę zezwolenia

Wniosek o zmianę jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinieneś złożyć, gdy:

1. nastąpiła zmiana pracodawcy;
2. uzyskałeś uprawnienie do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę, a posiadasz jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, w którym został wskazany pracodawca;
3. nastąpiła zmiana pracodawcy użytkownika, a praca w dalszym ciągu wykonywana jest dla tej samej Agencji Pracy Tymczasowej, na rzecz której wydano zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
4. w dalszym ciągu wykonujesz pracę u pracodawcy, dla którego wojewoda udzielił Ci zezwolenia, jednak nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia dotyczących:
• stanowiska pracy,
• najniższego wynagrodzenia, które będziesz otrzymywał na danym stanowisku
• wymiaru czasu pracy
• rodzaju umowy, na podstawie której będziesz wykonywał pracę 

Kiedy nie muszę zmieniać zezwolenia

Nie musisz wnioskować o zmianę zezwolenia w przypadku:
• zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy,
• przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
• zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę
• zmiany nazwy stanowiska, na jakim wykonujesz pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu obowiązków
zwiększenia wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia  

Gdzie składam wniosek o zmianę zezwolenia

Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę złóż do wojewody właściwego ze względu na aktualne miejsce swojego pobytu.

Ważne!
Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24.02.2022r., według Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mają swobodny dostęp do rynku pracy bez potrzeby uzyskania wszelkich pozwoleń. Jedynym warunkiem legalnej pracy w tym wypadku jest zgłoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia takiego pracownika przez pracodawcę.

Niezbędne dokumenty

  1. Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wypełniony i podpisany.
  2. Załącznik nr 1 wypełniony przez pracodawcę lub osobę upoważnioną, wraz ze stosownym upoważnieniem. Ważne: należy wskazać okres powierzenia pracy taki jak w posiadanej decyzji, ponieważ okres obowiązywania zmienionego zezwolenia nie może być zmieniony.
  3. Kserokopia decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  4. Dokumenty potwierdzające nabycie uprawnienia do zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeśli nabyłeś takie uprawnienia i z tego powodu składasz wniosek o zmianę zezwolenia,
  5. Oryginał informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z posiadania informacji starosty.
  6. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 220,00 zł 
    na rachunek Urzędu Miasta Opola 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
    tytułem zmiana zezwolenia , imię i nazwisko cudzoziemca.

DOKUMENTY DO POBRANIA