Loading color scheme

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

Kogo dotyczy wniosek

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 r., poz. 35) o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę możesz ubiegać się jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące (z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy udzielanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu) a celem twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy;
- jeśli zamierzasz podjąć lub kontynuować pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o., której udziałów lub akcji nie posiadasz, a podmiot, którym zarządzasz lub będzie zarządzał, spełnia odpowiednie wymogi;

Uwaga wyjątek!

o to zezwolenie nie możesz ubiegać się jeśli:

-
prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Polski,
- jesteś delegowany do pracy na terytorium Polski przez pracodawcę, mającego siedzibę poza granicami Polski
- wykonujesz pracę sezonową

Warunki uzyskania zezwolenia:

Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy i pracę otrzymasz, gdy celem twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełniasz łącznie następujące warunki:

posiadasz:

1. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. źródło stabilnego i regularnego dochodu,
3. podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
4. twoje wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy  w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1a, nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
5. wysokość twojego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z art. 114. ust. 3 wymogu przedłożenia informacji starosty nie stosuje się, gdy:

1. zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
2. cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku,
3. cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest doktorantem w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4. cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
5. cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
6. cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

 2. Cztery aktualne fotografie spełniające następujące wymagania: 

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

 • wymiary 35 mm x 45 mm; 

 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku; 

 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor twojej skóry; 

 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii; 

Uwaga: Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania możesz dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą cię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołączasz oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 1. Kopia ważnego dokumentu podróży – wszystkie zapisane strony (oryginał do wglądu);

 2. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony zgodnie z pouczeniem przez podmiot powierzający wykonywanie pracy;

 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu. Wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach) niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy;

 4. Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. stosowne zaświadczenie z ZUS lub polisa ubezpieczeniowa; 

 5. Informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy cudzoziemca  o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku (w przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca  jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi);

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie ewentualnych wymagań określonych w informacji starosty.

 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

UWAGA: informacja starosty nie jest wymagana jeśli:

 1. zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

 2. cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub

 3. cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

 4. cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę określone odrębnymi przepisami,

 5. praca polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada.

 • W przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. C – dokumenty potwierdzające ich spełnienie (dotyczy m.in. przypadku, gdy cudzoziemiec w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej na podstawie oświadczenia, tj. oświadczenie o zamiarze powierzania wykonywania pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego oświadczenie + umowa + dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy – np. w postaci zaświadczenia z ZUS. )

 • W przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. D – tj. zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę- dokumenty potwierdzające ich spełnienie (tj. Karta Polaka, dyplom ukończenia polskiej uczelni, świadectwo ukończenia polskiej szkoły ponadgimnazjalnej).

 • aktualne zezwolenie na pracę

 • aktualna umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, np. umowa zlecenie (w przypadku gdy strona już wykonuje pracę),

 • umowa z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy obejmująca okres zatrudnienia wskazany we wniosku

 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i dochodach netto z ostatnich trzech miesięcy lub rachunki z trzech ostatnich miesięcy w przypadku umowy zlecenia.

 • świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy)

 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym

 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu. Wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach) niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, np. PIT roczny, zaświadczenie

  z US, zaświadczenie z ZUS,

 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych wobec Rzeczypospolitej Polskiej, bądź – w przypadku osób które nie wykonywały pracy w Polsce – oświadczenie w tym zakresie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu

Sposób składania wniosku:

Wniosek składasz osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce twojego aktualnego pobytu.

Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli nie złożysz wniosku osobiście lub wyślesz go pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 • jeśli ubiegasz się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jesteś zobowiązany złożyć wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu.

 • Jeśli ukończyłeś 6. rok życia przy składaniu wniosku, masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

 • Jeśli złożyłeś wniosek w terminie i nie zawiera on braków formalnych lub braki uzupełniłeś w terminie, wojewoda zamieszcza w twoim dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych  do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

UWAGA! Umieszczenie stempla w paszporcie nie uprawnia do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym.

Ważne!
Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24.02.2022r., według Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mają swobodny dostęp do rynku pracy bez potrzeby uzyskania wszelkich pozwoleń. Jedynym warunkiem legalnej pracy w tym wypadku jest zgłoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia takiego pracownika przez pracodawcę.

Wszelką korespondencję proszę przesyłać na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Składanie wniosków oraz dostarczanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę, odbywać się będzie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dodatkowo, w przypadku zezwoleń na pracę,  wnioski można składać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl  

Uwaga! W związku z pandemią niektóre sposoby składania dokumentów mogą być ograniczone.

DOKUMENTY DO POBRANIA