Loading color scheme

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY INNE OKOLICZNOŚCI

Kogo dotyczy wniosek

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności możesz uzyskać, jeśli zamierzasz:

 • podjąć lub kontynuować naukę w Polsce;
 • podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe;
 • poszukiwać pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako absolwenci polskiej uczelni;

W tej kategorii mieszczą się również zezwolenia na pobyt czasowy udzielane:

 • duchownym, członkom zakonu lub osobom pełniącym funkcje religijną w kościele lub związku wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową międzynarodową, przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa lub który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych,
  i jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia;
 • dla małoletnich dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  i przebywających na tym terytorium bez opieki ;
 • w związku z okolicznościami, wymagającymi krótkotrwałego pobytu,
 • w innych okolicznościach uzasadniających pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres powyżej 3 miesięcy.

Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu możesz uzyskać, jeśli przebywasz w Polsce, ponieważ:

 • jesteś obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej, lub
 • twojej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga twoja wyjątkowa sytuacja osobista, lub
 • twojej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu możesz uzyskać na okres niezbędny do realizacji celu pobytu, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Zezwolenie to może zostać także udzielone, gdy okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają twojego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu odbywania nauki możesz otrzymać na okres nauki, powyżej 3 miesięcy nie dłużej niż na okres 1 roku, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.
  W pozostałych wypadkach, zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności możesz otrzymać na okres niezbędny do realizacji  twojego celu pobytu na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.
 • Jeśli jesteś osobą małoletnią wniosek o udzielenie ci zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
 • Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. Obowiązek składania odcisków palców nie dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 roku życia,
 • Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności nie przyznaje ci prawa dostępu do polskiego rynku pracy. Podjęcie zatrudnienia możliwe jest na ogólnych zasadach, pod warunkiem posiadania zezwolenia na pracę, chyba że nie jest ono wymagane (np. wobec absolwentów studiów stacjonarnych w Polsce, duchownych wykonujących pracę w związku z funkcjami religijnymi).

Podstawowe informacje:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;
 • zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • dokumenty powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Niezbędne dokumenty

 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:

- jeśli masz wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku możesz dołączyć fotografię przedstawiającą cię w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku twoje oświadczenie o niepełnosprawności.

- jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania możesz dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku musisz dołączyć oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. Jeśli złożysz wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, będziesz wzywany do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

 • Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.

 

Wszelką korespondencję proszę przesyłać na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Piastowska 14, 45-082 Opole

 

Składanie wniosków oraz dostarczanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę, odbywać się będzie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dodatkowo, w przypadku zezwoleń na pracę,  wnioski można składać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl   

DOKUMENTY DO POBRANIA