Loading color scheme

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY - STUDIA

Kogo dotyczy wniosek

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 r., poz. 35) o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich możesz ubiegać się jeśli celem twojego pobytu jest odbywanie nauki na terytorium Polski, o ile okoliczność ta uzasadnia twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Warunki uzyskania zezwolenia:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo w szkole doktorskiej możesz uzyskać gdy celem twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej, zwanych dalej „studiami”, także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez ciebie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełniasz łącznie następujące warunki:

1) przedłożysz:

a) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów,

b) dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmujesz lub kontynuuje studia odpłatne;

2) posiadasz:

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

Uwaga!
Wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania, które posiadasz na pokrycie kosztów utrzymania, jest wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do ciebie oraz każdego członka rodziny pozostającego na twoim utrzymaniu. Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa powyżej, obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych  z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych, które posiadasz na pokrycie kosztów utrzymania, nie odlicza się środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania, zgodnie z wymogami określonymi powyżej, pod warunkiem posiadania przez ciebie obywatelstwa jednego z państw określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

 • Zgodnie z art. 144 ust 2. zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach uzyskasz także jeśli zamierzasz odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach i spełniasz warunki określone dla pobytu z tytułu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich, jeżeli jesteś obywatelem jednego z państw określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.
 • Zgodnie z art.144 ust. 3 zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach uzyskasz także, gdy studia stanowiące kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez ciebie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie są objęte programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności ani porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrz-unijną i spełnisz łącznie następujące warunki:
 1. spełniasz warunki określone dla pobytu z tytułu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich;
 2.  jednostka prowadząca studia została zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw  wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia albo w stosunku do jednostki prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust. 1.

Niezbędne dokumenty:

Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

 1. Cztery  fotografie spełniające następujące wymagania: 
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm; 
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku; 
 • przedstawiające wizerunek twojej twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
  i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor twojej skóry; 
 • przedstawiające wyraźnie twoje oczy, a zwłaszcza źrenice, linia oczu jest równoległa do górnej krawędzi fotografii; 
 1. Dowód dokonania opłaty skarbowej 340zł;
 2. Kopia ważnego dokumentu podróży – wszystkie strony (oryginał do wglądu);
 3. Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów – na formularzu;
 4. odpłatnie;
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Dowód uiszczenia opłaty za studia, jeżeli podejmujesz lub kontynuuje studia Polskiej np. stosowne zaświadczenie z ZUS lub polisa ubezpieczeniowa; 
 6. Dokumenty potwierdzające wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.
 7. Dokumenty wykazujące wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania (koszty zamieszkania obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych)
 • Koszty utrzymania: Wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania (koszty zamieszkania obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych), które cudzoziemiec posiada na pokrycie kosztów utrzymania powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do ciebie oraz każdego członka rodziny pozostającego na twoim utrzymaniu - powinna przekraczać 528 zł dla osób w rodzinie lub 701 zł dla osób samotnie gospodarujących.
 • Koszty podróży:
 • 200 złotych, jeżeli przybyłeś z państwa sąsiadującego z Polską,
 • 500 złotych, jeżeli przybyłeś z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,
 • 2500 złotych, jeżeli przybyłeś z innego państwa niż określone powyżej

– albo równowartość tych kwot w walutach obcych. Jeżeli przybyłeś na terytorium Polski z członkiem swojej rodziny musisz posiadać wymienione wyżej środki również na każdego członka rodziny.

Dokumentami mogącymi potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej są:

 • czek podróżny;
 • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
 • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej, wystawia się nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Sposób składania wniosku:

Wniosek składasz osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce twojego aktualnego pobytu.

Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli nie złożysz wniosku osobiście lub wyślesz go pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 • jeśli ubiegasz się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jesteś zobowiązany złożyć wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu.
 • Jeśli ukończyłeś 6. rok życia przy składaniu wniosku, masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.
 • Jeśli złożyłeś wniosek w terminie i nie zawiera on braków formalnych lub braki uzupełniłeś w terminie, wojewoda zamieszcza w twoim dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych  do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

UWAGA! Umieszczenie stempla w paszporcie nie uprawnia do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym.

Wszelką korespondencję proszę przesyłać na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Piastowska 14, 45-082 Opole

Składanie wniosków oraz dostarczanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę, odbywać się będzie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dodatkowo, w przypadku zezwoleń na pracę,  wnioski można składać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl   

 

DOKUMENTY DO POBRANIA