Loading color scheme

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Kogo dotyczy wniosek

O zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na czas nieoznaczony, możesz ubiegać się jeżeli przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku  i spełniasz łącznie następujące warunki:

 • posiadasz źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 • posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadasz potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Uwaga: Jeśli przebywasz w Polsce w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej nie możesz otrzymać zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 

Sposób składania wniosku

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składasz osobiście, nie później niż w ostatnim legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na aktualne miejsce pobytu.  

Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

Jeśli nie złożysz wniosku osobiście lub wyślesz go pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa  w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku;
 2. Cztery aktualne fotografie spełniające następujące wymagania: 
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm; 
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku; 
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor twojej skóry; 
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii; 

Uwaga: Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania możesz dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą cię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołączasz oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym będziesz przebywał.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje, że zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 • Uwaga: Jeśli dołączysz wymienione niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu możesz ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem zezwoleń lub zgód na pobyt lub potwierdzających posiadanie statusu uchodźcy, lub objęcie ochroną uzupełniającą; 
 • dokumenty potwierdzające, że twój pobyt na terytorium Polski był  nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie;
 • zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu za ostatnie
  3 lata przed złożeniem wniosku (jeśli posiadasz zezwolenia na pobyt czasowy
  w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - za ostatnie 2 lata) lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu przez wymienione wyżej okresy (dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł netto miesięcznie);
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności  o których mowa we wniosku.

Wszelką korespondencję proszę przesyłać na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Piastowska 14, 45-082 Opole

Składanie wniosków oraz dostarczanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę, odbywać się będzie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dodatkowo, w przypadku zezwoleń na pracę,  wnioski można składać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl   

 DOKUMENTY DO POBRANIA