Loading color scheme

POBYT STAŁY - DZIECKO OBYWATELA POLSKIEGO

Kogo dotyczy wniosek

Zezwolenie na pobyt stały dla dziecka możesz uzyskać jeśli jesteś obywatelem polskim a dziecko pozostaje pod twoją władzą rodzicielską.

Sposób składania wniosku

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składa jego rodzic, ustanowiony przez sąd opiekun lub kurator do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. 

Jako rodzic małoletniego cudzoziemca, który skończył 6 rok życia masz obowiązek umożliwić przy składaniu wniosku złożenie przez małoletniego odcisków linii papilarnych.

Jeśli wniosku dotyczącego małoletniego, który skończył 6 rok życia nie złożysz przy jego obecności lub wyślesz wniosek pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody  zostaniesz wezwany do zapewnienia obecności małoletniego w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odmowy wszczęcia postępowania.

Niezbędne dokumenty

  1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku;
  2. 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:

- jeśli dziecko ma wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku możesz dołączyć fotografię przedstawiającą je w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka
a w przypadku ich braku twoje oświadczenie o niepełnosprawności dziecka.

- jeśli dziecko nosi nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania możesz dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku musisz dołączyć oświadczenie o przynależności dziecka do wspólnoty wyznaniowej.
3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu) w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy dziecko  (jako małoletni) nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje, że zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Jeśli dołączysz wymienione niżej dokumenty do wniosku przy jego składaniu możesz ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

  • akt urodzenia dziecka;
  • dowód osobisty rodzica (oryginał do wglądu)

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności o których mowa we wniosku.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA