Loading color scheme

POBYT STAŁY - OSOBA O POLSKIM POCHODZENIU

Kogo dotyczy wniosek

O zezwolenia na pobyt stały możesz się ubiegać, jeśli jesteś osobą o polskim pochodzeniu i zamierzasz osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Sposób składania wniosku

Wniosek składasz osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu. 

Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli nie złożysz wniosku osobiście lub wyślesz go pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Niezbędne dokumenty

  1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku;
  2. 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętym włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:

- jeśli masz wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku możesz dołączyć fotografię przedstawiającą cię w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku twoje oświadczenie o niepełnosprawności.

- jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania możesz dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku musisz dołączyć oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

  1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy  nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje, że zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Jeśli dołączysz wymienione niżej dokumenty do wniosku przy jego składaniu możesz ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

  1. dokumenty potwierdzające że:
  • co najmniej jedno z twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej; 
  • ty lub co najmniej jedno z twoich rodziców posiadało w przeszłości obywatelstwo polskie;
  1. dokumenty potwierdzające związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów;
  2. dokumenty potwierdzające twój zamiar pozostania w Polsce na stałe.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA