Loading color scheme

POBYT STAŁY - POSIADACZ KARTY POLAKA

Kogo dotyczy wniosek

O zezwolenia na pobyt stały możesz ubiegać się jeżeli posiadasz ważną Kartę Polaka i zamierzasz osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Sposób składania wniosku

Wniosek składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wojewody właściwego ze względu na aktualne miejsce twojego pobytu w Polsce.

Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

Jeśli nie złożysz wniosku osobiście lub wyślesz go pocztą - po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa  w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Niezbędne dokumenty

  1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku;
  2. 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:

- jeśli masz wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku możesz dołączyć fotografię przedstawiającą cię w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku twoje oświadczenie o niepełnosprawności.

- jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania możesz dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku musisz dołączyć oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
3.  Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje, że zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Jeśli dołączysz wymienione niżej dokumenty do wniosku przy jego składaniu możesz ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

  • ważna Karta Polaka (oryginał do wglądu);
  • dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA