Loading color scheme

POBYT STAŁY - MAŁŻONEK OBYWATELA POLSKIEGO

Kogo dotyczy wniosek

Zezwolenie na pobyt stały możesz uzyskać, jeśli pozostajesz w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawałeś w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywałeś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim lub  w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Sposób składania wniosku

Wniosek o zezwolenie składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu.  

Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożenia odcisków linii papilarnych.

Jeśli nie złożysz wniosku osobiście lub wyślesz go pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa  w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Niezbędne dokumenty

  1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku;
  2. 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętym włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:

- jeśli masz wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku możesz dołączyć fotografię przedstawiającą cię w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku twoje oświadczenie o niepełnosprawności.

- jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania możesz dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku musisz dołączyć oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

  1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje, że zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Jeśli dołączysz wymienione niżej dokumenty do wniosku przy jego składaniu możesz ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

  • aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku);
  • kopia dowodu osobistego małżonka (oryginał do wglądu);
  • dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.

Uwaga: W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały organ, który prowadzi to postępowanie jest obowiązany ustalić, czy związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów ustawy o cudzoziemcach. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie, w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku oraz okoliczności dotyczących celu zawarcia małżeństwa.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA