Loading color scheme

OBYWATELSTWO - WNIOSEK DO WOJEWODY

Musisz wiedzieć, że

Wojewoda uznaje za obywatela polskiego:

 1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego,

 2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który: pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa,

 3. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie,

 5. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie,

 6. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu bądź posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

 7. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które to zezwolenie uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Do ustalenia, czy przebywasz nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepis art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Uznanie za obywatela polskiego następuje na Twój wniosek i rozciąga się na Twoje dzieci, za zgodą drugiego rodzica, a jeżeli dziecko ukończyło 16 lat wymagana jest również jego zgodą.

Odmowa uznania za obywatela polskiego, następuje w przypadku gdy nie spełniasz obligatoryjnych (obowiązkowych) – wyżej wskazanych – przesłanek lub gdy nabycie przez Ciebie obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Dokumenty, które musisz złożyć:

 1. wniosek o uznanie za obywatela polskiego sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.),

 2. zdjęcie biometryczne (1 szt.) – kolorowa fotografia o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami,

 3. oryginał Twojego aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia, wydanego przez polski urząd stanu cywilnego, zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko rodowe matki oraz płeć,

 4. oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu małżeństwa, wydanego przez polski urząd stanu cywilnego (zawierającego stosowne adnotacje w przypadku rozwodu lub zgonu współmałżonka),

 5. kserokopia Twojego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

 6. kserokopia Twojego zezwolenia na stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

 7. kserokopia aktualnej karty stałego pobytu, karty rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE),

 8. urzędowe poświadczenie Twojej znajomości języka polskiego tj. świadectwo ukończenia szkoły  z językiem wykładowym polskim lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego ( co najmniej na poziomie B1) – nie dotyczy osób małoletnich,

 9. kserokopie dokumentów potwierdzających stabilne i regularne źródło dochodu np. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, rozliczenie PIT za ubiegły rok, aktualne zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

 10. oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą w okresach wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim,

 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego,

 12. kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,

 13. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo małżonka cudzoziemca,

 14. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego lub ubieganie się o nie,

 15. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego,

 16. inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku nie wymienione wyżej.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem załączasz dodatkowo:

 1. fotografię małoletniego objętego wnioskiem, spełniającą wskazane wyżej wymogi,

 2. oryginał jego/jej aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia, wydanego przez polski urząd stanu cywilnego, zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko rodowe matki oraz płeć,

 3. kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małoletniego (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

 4. kserokopie karty pobytu małoletniego oraz zezwolenia na pobyt (decyzja wojewody) – jeżeli zostały wydane,

 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uznanie małoletniego za obywatela polskiego. Jest ono przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo: wojewodę – jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce. Konsul polski przyjmuje to oświadczenia – od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, załącz dokument, potwierdzający tę informację.

 6. oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego. Jest ono przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo: wojewodę – jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce. Polski konsuj przyjmie to oświadczenie od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, załącz dokument, potwierdzający tę informację.

Zwróć uwagę

 1. W toku postępowania organ uprawniony jest do żądania złożenia przez Ciebie dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego

 2. Odpisy aktów stanu cywilnego musisz złożyć w oryginale. Kserokopie pozostałych dokumentów musisz poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu w dniu złożenia wniosku. Trzeba wtedy przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie

 3. Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite

 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim)

 5. Terminy ważności Twojego paszportu oraz karty pobytu gdy ubiegasz się o uznanie za obywatela polskiego nie powinny być krótsze niż 3 miesiące

 

Miejsce składania wniosku:

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Piastowska 14, 45- 082 Opole

telefon: 77/45243119, 77/4524332

Składanie wniosków oraz dostarczanie dokumentów w sprawach obywatelstwa, odbywać się będzie za pośrednictwem poczty lub kuriera.

DOKUMENTY DO POBRANIA