Loading color scheme

OBYWATELSTWO - WNIOSEK DO PREZYDENTA RP

Dokumenty, które musisz złożyć:

 1. wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym,

 2. zdjęcie biometryczne – 1 sztuka. Wymogi dotyczące zdjęcia: fotografia nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,

 3. oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,

 4. oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu małżeństwa wydanego przez polski urząd stanu cywilnego (zawierający stosowne adnotacje w przypadku rozwodu lub zgonu współmałżonka),

 5. poświadczona urzędowo przez notariusza kserokopia zezwolenia na czasowy lub stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,

 6. poświadczona urzędowo przez notariusza kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) wydanego przez wojewodę,

 7. poświadczona urzędowo przez notariusza kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwa (np. paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE)  - wszystkie zapisane strony.

 8. poświadczona urzędowo przez notariusza kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo Twojej żony lub męża (np. paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE) - strona z danymi,

 9. poświadczone urzędowo przez notariusza kserokopie dokumentów potwierdzających Twoje źródła utrzymania,

 10. poświadczone urzędowo przez notariusza kserokopie dokumentów potwierdzających Twoje osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe, prace twórcze, publicystyka, nagrody, wykonane projekty) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,

 11. poświadczone urzędowo przez notariusza kserokopie dokumentów Twoich rodziców i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie lub polską narodowość,

 12. poświadczone urzędowo przez notariusza kserokopie dokumentów świadczących o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego,

 13. dodatkowe dokumenty, które chcesz załączyć np. listy polecające,

 14. poświadczone urzędowo przez notariusza kserokopie polskich paszportów/ dowodów osobistych dzieci oraz odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo do wniosku załączasz:

 1. zdjęcie biometryczne małoletniego spełniające wcześniej opisane wymogi,

 2. oryginał aktualnego odpisu jego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,

 3. poświadczoną urzędowo przez notariusza kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego (np. paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

 4. poświadczoną urzędowo przez notariusza kserokopię decyzji zezwalającej małoletniemu na pobyt w Polsce - jeżeli taką uzyskał,

 5. poświadczoną urzędowo przez notariusza kserokopię karty pobytu małoletniego - jeżeli została wydana,

 6. oświadczenie  - drugiego z rodziców - o wyrażeniu zgody  na nadanie małoletniemu obywatelstwa polskiego  przyjmowane do protokołu przez: właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce, polskiego konsula - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innego wojewodę lub konsulem, musisz załączyć dokument, potwierdzający tę informację,

 7. oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez: właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce, polskiego konsula - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, musisz załączyć dokument, potwierdzający tę informację.

Uwagi:

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składasz osobiście lub korespondencyjnie (z podpisem urzędowo poświadczonym) za pośrednictwem właściwego, ze względu na miejsce Twojego zamieszkania, wojewody lub konsula.

 2. Jeżeli przebywasz w Polsce nielegalnie lub legalnie na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym możesz złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem konsula właściwego z uwagi na Twoje miejsce stałego zamieszkania poza granicami Polski. 

 3. Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje jedynie na zgodny wniosek jego przedstawicieli ustawowych (np. rodziców).

 4. Akty stanu cywilnego musisz złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty trzeba  poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza.

 5. Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.

 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 7. Gdy ubiegasz się o nadanie obywatelstwa polskiego - ważność Twojego paszportu lub dokumentu podróży  nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili złożenia podania. Ponadto musisz posiadać przez cały okres rozpatrywania Twojego wniosku w Kancelarii Prezydenta RP ważny dokument paszportowy albo dokument podróży.

Wszelką korespondencję proszę przesyłać na adres:
Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Składanie wniosków oraz dostarczanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę, odbywać się będzie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dodatkowo, w przypadku zezwoleń na pracę,  wnioski można składać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl

Termin załatwienia sprawy

Przekazanie Twojego wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z  opinią Wojewody oraz kompletem dokumentów następuje niezwłocznie

 

Informacje dodatkowe

 1. Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.

 2. Odmowa nadania obywatelstwa polskiego nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.

 DOKUMENTY DO POBRANIA