Loading color scheme

Zmiany w prawie od 29.01.2022 dotyczącym cudzoziemców

W dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje szereg ułatwień dla cudzoziemców przebywających w Polsce w celu pracy. Zmiany te będą korzystne również dla polskich pracodawców.

Specjalny tryb zmiany zezwolenia na pobyt i pracę

Nowelizacją ustawy wprowadza możliwość zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku zmiany podmiotu powierzającego pracę oraz w sytuacji gdy cudzoziemiec uzyska zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę określone odrębnymi przepisami.

Od 29.01.2022 r. cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz:
• zamierza zmienić podmiot powierzający pracę lub
• uzyskał zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,

może wnioskować o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

W celu uzyskania zmiany zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemiec powinien złożyć:
• wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
• załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Ważne: należy wskazać okres powierzenia pracy taki jak w posiadanej decyzji, ponieważ okres obowiązywania zmienionego zezwolenia nie może być zmieniony/wydłużony,
• pozostałe dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (np. informacja starosty).

Ze zmianą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wiąże się obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 220 zł.

Istotne zmiany w procedurze udzielenia zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

We wnioskach o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę składanych od 29.01.2022:
wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto);
• wymogiem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę  nie jest potwierdzenie posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (ważne: tak jak do tej pory obowiązuje właściwość miejscowa – wniosek o legalizację pobytu cudzoziemiec składa do wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu, tzw. centrum życiowe. Cudzoziemiec składa wniosek pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań),
• cudzoziemiec będzie zwolniony z obowiązku przedstawienia informacji starosty, jeśli uzyskał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku) i zezwolenie to jest ważne w dniu orzekania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zmiana dotycząca sposobu badania wynagrodzenia w procedurze udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card)

We wnioskach o zezwolenie typu Blue Card składanych od 29.01.2022r., roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia, a nie jak dotychczas, w roku poprzedzającym zawarcie umowy dotyczącej wykonywania pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz. 91)

Uwaga: nowelizacja nie wprowadza żadnych zmian dotyczących możliwości wnioskowania o zmianę zezwolenia typu Blue Card.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 91)